Nederlands Deutsch English Franšais
bezoekers online.
.

Privacy Verklaring (AVG)

...........................................
  Privacybeleid Jacobi Hobby & Creatief (AVG)


Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 14-05-2018.

Jacobi Hobby en Creatief Jacobi Hobby en Creatief,
gevestigd aan Houtlaan 7 9203 AN Drachten (NL), is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
 • Jacobi Hobby & Creatief
 • https://m.jacobi.nl
 • Houtlaan 7
 • 9203 AN Drachten (NL)
 • +31 (0)512 512662

Popco Jacobi is de Functionaris Gegevensbescherming van Jacobi Hobby en Creatief.
Hij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jacobi Hobby en Creatief verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld
  door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jacobi Hobby en Creatief verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Jacobi Hobby en Creatief verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Voor het correct afhandelen van garantie claims.


Geautomatiseerde besluitvorming
Jacobi Hobby en Creatief neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jacobi Hobby en Creatief) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jacobi Hobby en Creatief bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Vanwege belastingeisen worden de aankoopgegevens minimaal 7-jaar bewaard.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
bestelgegegevens op papier = één jaar
historische gegevens minmaal 7-jaar of totdat deze niet meer van belang zijn (intern computer archief niet on-line)
of totdat deze op uw verzoek worden vewijderd.
spaarpas aankoop gegevens worden bewaard i.v.m. bepaling spaarpas saldo en tegoeden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jacobi Hobby en Creatief verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Jacobi Hobby en Creatief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jacobi Hobby en Creatief gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jacobi Hobby en Creatief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Jacobi Hobby en Creatief wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jacobi Hobby en Creatief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via
 • Fa. Jacobi Hobby & Creatief
 • t.a.v dhr. P. Jacobi
 • Houtlaan 7
 • 9203 AN Drachten
 • +31 (0)512-512662